Novosti


Provedena edukacija mentora i provjera rada studenata na terenu

Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu provodi projekt “Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u s kladu s HKO” Ulaskom Hrvatske u EU ukinuto je pripravničko stažiranje, čime se od doktora dentalne medicine (doktora stomatologije) nakon stjecanja diplome očekuje samostalan rad. Iz tog razloga fakultet kroz projekt razvija vlastiti program praktične nastave […]

Edukacija mentora

16. studenog 2015. u Jutarnjem listu objavljen poziv zainteresiranim ordinacijama dentalne medicine koje imaju potpisan ugovor s HZZO-om na suradnju

P O Z I V zainteresiranim ordinacijama dentalne medicine koje imaju potpisan ugovor s HZZO-om n a  s u r a d n j u za obavljanje praktične stručne nastave studenata završnog 12. semestra integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u trajanju 500 […]